Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus Rīgas Celtniecības koledžas rīcībā. Rīgas Celtniecības koledža apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Metu konkursa “RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Metu konkursa “RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ietvaros.