J: Vai zemesgabalus plānots nākotnē apvienot? Šobrīd zemesgabaliem, skatoties pēc aktuāla RTIAN ir dažādas funkcijas vai nākotnē tas potenciāli varētu mainīties?

A: Pasūtītājs ir plānojis zemes gabalus nākotnē apvienot, jo:
1) 1883. gada kartē (skat. 5. pielikumā, „Projektēšanas programma”, 12.lpp.) redzams, ka vēsturiskais kvartāls, kurā atrodas RCK, ir viens zemes gabals bez  sīkāka sadalījuma,
2) RCK zemesgabalos Gaiziņa ielā 3 (kad. apz. 0100 004 2023 un kad. apz. 0100 004 2006) atrodas izglītības iestāde, kuras pārvaldība atrodas abi zemes gabali.
Ņemot vērā to, ka abiem augšminētajiem zemes gabaliem ir atšķirīga atļautā izmantošana, projekta attīstības fāzē būs nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu, lai mainītu zemes gabalu atļauto izmantošanu.
Pēc pašreizējās likumdošanas, saskaņā ar RVC AZ TIAN 33. punktu, veidojot jaunu zemesgabalu, esošā zemesgabala sadalīšanas vai zemesgabalu apvienošanas rezultātā vai robežu pārkārtošanas rezultātā nedrīkst izveidot zemes gabalu, kas atrodas vairākās teritorijās ar atšķirīgu teritorijas atļauto izmantošanas veidu. Ņemot vērā augšminēto, Metu konkursā ieteicams piedāvāt katrā zemes gabalā neatkarīgi funkcionējošu ēku/-kas. Uz zemes gabalu robežas jābūt ugunsdrošai sienai. Ēku gaiteņus uz savstarpejās robežas var savienot, veidojot ugnsdrošā sienā ugunsdrošas durvis/slūžas.

———-

J: Apskatot nepieciešamos intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus šī brīža koledžas ēka neizpilda prasības. Gan pie publiskām būvēm, gan centru apbūves teritorijas ir punkts par to, ka zemesgabalā vai tā daļā, kur atrodas izglītības iestāde, minimālā brīvā teritorijas ir 100%, bet apbūves intensitāte – 70 % (Centra apbūvei punkts 450. Un publiskām būvēm punkts 474.) Vai šis nosacījums jāņem vēra vai arī iespējams pieturēties pie vispārīgajiem teritorijas rādītājiem?

A: RCK atrodas RVC teritorijā, kur perimetrālās apbūves veidošanā nepielieto apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus. Zemesgabalos atļautais apbūves blīvums 60 %  ir uzrādīts RVC AZ TIAN grafiskās daļas kartē “RVC kultūrvēstursikā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”.

———-

J: Vēl jautājums saistībā ar sarkano līniju ievērošanu zemesgabalā. Cik saprotams, tad zemesgabalā 01000042006 pret Gogoļa un Prāgas ielu būtu jāievēro perimetrālās apbūves principi?

A: RCK konkursa objekts atrodas perimetrālās apbūves teritorijā, kur gar Prāgas un Gogoļa ielu ir jaievēro obligātā būvlaide. Obligātā būvlaide ir uzrādīta RVC AZ TIAN grafiskās daļas kartē “RVC kultūrvēstursikā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”.

– ———-

J: Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 3.2. sadaļas 223. punktam:
3.2. Žūrijas komisija un atbildīgais sekretārs
223. Lai profesionāli novērtētu iesniegtos metus, pasūtītājs izveido žūrijas komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā. Žūrijas komisijas sastāvā ir tikai fiziskās personas, kuras nepārstāv dalībnieku intereses. Žūrijas komisija ir neatkarīga, pieņemot lēmumus un paužot viedokļus. Ja metu konkursa dalībniekiem tiek noteiktas specifiskas profesionālās kvalifikācijas prasības, tad vismaz viena trešdaļa žūrijas locekļu atbilst minētajai vai līdzvērtīgai kvalifikācijai.

Kas atbilstoši Metu konkursa nolikuma 8.4. punktam un 8.5. punktam ietvertu:
pieredzi projektēšana un autoruraudzība, ēku rekonstrukcija un pārbūve, teritorijas labiekārtojums un ainavu arhitektūra, kā arī sertificētu arhitektu, ainavu arhitektu un būvkonstrukciju projektētāju.

A: Jā, prasītā kvalifikācija ir lielākajai konkursa žūrijas komisijas daļai, jo:
* RCK konkursa žūrijas komisijā ir 8 (astoņi) locekļi, t.sk., 4 (četri) sertificēti arhitekti, kuru pieredze un specializācija ir pilsētplānošana, arhitektūra un ainavu arhitektūŗa;
* ņemot vērā to, ka RCK atrodas RVC teritorijā, konkursa žūrijā ir iekļauti pieredzējuši eksperti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
* vienam žūrijas komisijas loceklim ir ilgstoša pieredze būvprojektu vadībā, t.sk., inženiersistēmu būvniecībā.
Tā kā šis ir arhitektūras metu konkurss, tad būvinženieris (būvkonstrukciju projektētājs) ir viens no Tehniskās komisijas ekspertiem.

———-

J: RCK teritorijā vajadzīgās autostāvvietas var būt plānotas kā daļa no plānoto apakšzemes autostāvvietu zem Akadēmijas skvēra un Preču un rūpniecības tirgus teritorijām
A: Nē. Meta konkursa uzdevums ir noteikt maksimāli iespējamos kvadrātmetrus autostāvvietām, noliktavām un tehniskām telpām tās paredzot daļēji iedziļinot zem zemes līmeņa un plānotās būves daļēji paceļot virs zemes līmeņa

———-

J: Jaunajiem apjomiem, kas tiktu veidoti gar Akadēmijas skvēra teritorijas robežu, jāievēro minimālā 4 metru būvlaide no kaimiņa teritorijas robežas vai arī šajā gadījumā, esot blakus skvēram, ir atļauts būvēt jau uz zemes robežas?
A: Saskaņā ar RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plānu (plāna izgriezumu skat. pielikumā), RCK teritorijas robeža uz Akadēmijas skvēra pusi sakrīt ar būvlaidi, kas dod iespēju risināt jaunā būvapjoma fasādi pret publisko ārtelpu uz zemes gabala robežas

———-

J: Vai ir zināms, kāds būtu aizsargjoslas lielums no gāzes regulēšanas punkta? (Tas ir atkarīgs no spiediena lieluma)
A: Akciju sabiedrība “Gaso” ir izdevusi tehniskos noteikumus Nr. 15.2-15/1210 sadales gāzesvadu pārbūvei un tajos informē, ka vidējā un zemā spiediena gāzesvadu, kā arī GRP-34 pārlikšana (aizvietošana), sakarā ar daudzstāvu ēkas izbūvi Gaiziņa ielā 3, tehniski iespējama, ievērojot tehnisos noteikumus, skat. pielikumā

———-

J: Vai pie koledžas vajadzīgas īslaicīgas apstāšanās autonovietnes? (pēc transportlīdzekļu novietņu noteikumu prasībām pie izglītības un zinātnes iestādēm)
A: Jā, pie koledžas ir vēlams ierīkot īslaicīgas apstāšanās autonovietnes.

———-

J: Kāds ir aptuvenais koledžas un atsevišķi vidusskolas studējošo skaits?
A: Studējošo skaits katru gadu nedaudz mainās, bet aptuveni vidusskolā ir 550 audzēkņu, bet koledžā 350 studentu

———-

J: Ēka skaitās kā profesionālās izglītības iestāde vai arī gan kā profesionālā, gan vidusskola?
A: Rīgas Celtniecības koledža ir profesionālās izglītības iestāde kurā var iegūt profesionālo vidējo izglītību un pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas izglītību).

———-

J: Vai dienesta viesnīcā plānots veidot 200 istabiņas, kurās katrā dzīvo 1 students/skolēns? Vai ir domāts par konkrētu studentu skaitu vienā istabiņā?
A: Meta konkursa uzdevums ir noteikt maksimāli iespējamos kvadrātmetrus viesnīcas korpusam ar aptuvenu istabiņu skaitu, pieņemot, ka vienā istabā dzīvos divi audzēkņi /studenti.

———-